Livskunskap med häst

Livskunskap med häst
www.livskunskapmedhast.se


Världshälsoorganisationen WHO beräknar att år 2030 kommer den psykiska ohälsan stå för
den största sjukdomsbördan i världen. Många är överens om att ” vanliga” insatser inte längre
räcker till och att vi måste hitta fler sätt och möjliga vägar för att vända utvecklingen för fler
friskfaktorer i livet. Vi behöver bli bättre på att hitta och arbeta förebyggande och främjande
med alternativa metoder. Det handlar såklart om att göra rätt insatser men också att göra
insatser rätt.


Genom forskning och beprövade metoder vet vi idag att hästar både kan stärka, läka och
motivera människor att ta steg i riktning mot ett hälsosamt liv både mentalt och fysiskt.
Fler ekonomer lyfter fram vikten av att tidigt satsa pengar på unga och att se det som en social
investering med förväntad vinst i framtiden. Det finns idag så mycket evidens på att
förebyggande insatser är mer effektiva och lönsamma än reaktiva insatser.
Läs mer här:
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/hasten-i-samhallet/hastunderstodda-insatser/


”Livskunskap med häst” riktar sig främst till gruppen unga som kämpar med problematisk
skolfrånvaro sk ”hemmasittare” och till gruppen unga vuxna som inte får igång sina liv pga
psykisk ohälsa. Men också till personal - och ledningsgrupper som vill förbättra sitt ledarskap
och sin kommunikation.


Vad kan hästen hjälpa till med?
Inkludering av djur i vård och behandlingsprogram har funnits länge men har inte varit
tillgängligt för civilsamhället eller för skolans värld.


En häst kan höra ett hjärtslag på några meters håll eftersom flyktdjuret hästen har utvecklat en
exceptionell känslighet och lyhördhet. Hästar är alltid i nuet och i i samspelet med en häst så
kommer deltagarna att få en direkt återkoppling och spegling av känslor och beteenden men
utan att deltagaren blir bedömd på något sätt. Deltagarna får öva sig på tillit, tålamod,
ledarskap och kommunikation och får pröva sina färdigheter i en kritikfri och härlig miljö.


Förmågor som sedan kan användas i sina egna liv.Hästen hjälper deltagarna att förstå vilka
styrkor och svagheter de har och lockar sen fram det bästa hos oss människor.
Jag som utbildad coach, pedagog, och handledare är med och coachar och guidar deltagarna i
deras förändringsprocess. Övningarna sker främst från marken och ute i naturen. (det handlar
inte om att lära sig rida)